Vogels

Dwergmeeuw
Dwergmeeuw

Dwergmeeuwen zijn in Nederland zeldzame broedvogels. Op doortrek kunnen ze in groter aantal worden waargenomen. Dwergmeeuwen zijn vrij klein en maken niet veel indruk op een roofdier dat een nest nadert. Ze wonen dan ook graag in bij een kolonie kokmeeuwen - deze zijn veel agressiever - en maken gebruik van hun diensten bij het verjagen van (mogelijke) vijanden.


Europese verspreiding

Dwergmeeuwen broeden in Finland, de Baltische Staten en verder naar het oosten in Rusland.


Biotoop

Kust, moeras, vennen, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

In Nederland broeden dwergmeeuwen in terreinen met pioniersvegetaties, zoals kwelders, spaarzaam begroeide zandplaten en recent ingepolderde gebieden, maar ook in laagveen moerassen. 's Winters trekt de soort naar grote open wateren en vooral naar zee.


Gedrag

Dwergmeeuwen hebben qua uiterlijk en levenswijze veel gemeen met moerassterns. Ze sluiten zich zich vaak aan bij kolonies kokmeeuwen en visdieven.


Trekroute

Langs de kustlijn van West Europa tot in Middellandse Zeegebied.


Overwinteringsgebied

West Europa en Middellandse-Zeegebied.


Oorzaak afname/toename

Dat er nog maar incidenteel een paar dwergmeeuwen tot broeden komen is het gevolg van het verdwijnen van geschikte leefgebieden, zoals grootschalige laagveenmoerassen, met nabij ondergelopen grasland.


Aantal en trend

De eerste broedende dwergmeeuw werd in 1942 gemeld. Sindsdien hebben jaarlijks maximaal enkele tientallen paren dwergmeeuwen in Nederland gebroed. Doordat dwergmeeuwen graag broeden op plekken met een net begonnen vegetatiesuccessie, raken broedplekken na enkele jaren weer in onbruik en worden nieuwe broedplaatsen gekoloniseerd. Hierdoor schommelen de aantallen van jaar tot jaar.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal; wintervogel in (vrij) klein aantal.


Overige namen

Little Gull , Hydrocoloeus minutus


Orde

Charadriiformes


Familie

Meeuwen (Laridae)


Broedperiode

Eind mei - juli


Aantal eieren

Meestal 3 eieren


Aantal legsels

1


Snavel

Geheel zwart


Poten

's Zomers rood bij volwassen vogels. Juvenielen en 's winters bleekrood of roze gekleurd.


Opvallende kenmerken

De onderzijde van de vleugels is grijs en zwart. De vleugels hebben een witte achterrand.


Voedsel

Voornamelijk insecten.
Welke ander leefgebieden

Voordelta
Voordelta