Vogels

Grauwe gans
Grauwe-gans---a.-de-la-sencerie

Het is nu nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen drie decennia geleden een zeer zeldzame broedvogel is geweest, die plaatselijk zelfs werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er in Nederland meer dan 25.000 paren en vestigt de soort zich nog steeds op nieuwe plaatsen. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormden de uitvalsbasis voor dit opmerkelijke herstel. Gedomesticeerde en weer verwilderde grauwe ganzen (een witte, een bruine en een gecombineerde variant) gaan als 'soepgans' door het leven en kunnen op de meest bizarre plaatsen aangetroffen worden, ook tussen wilde grauwe ganzen. Deze vogels zijn vaak minder schuw en vertonen een afwijkende poot- of snavelkleur of een verenkleed dat niet overeenkomt met de wilde grauwe gans.


Europese verspreiding

De grauwe gans broedt in het grootste deel van Noordwest-Europa en tot diep in Siberië. Nederland vormt de zuidwestelijke grens van het areaal van de grauwe gans.


Biotoop

Akkers, beken en meren, graslanden, moeras, park en tuin, plassen, rivieren, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)


Voedsel-en broedbiotoop

Moerasgebieden met riet en eilanden vormen een ideale omgeving voor grauwe ganzen. Ook in moerasbossen met elzen en wilgenstruweel voelt de soort zich thuis. Het nest wordt op de grond gemaakt, bij voorkeur op eilanden, en bestaat uit een verzameling van plantenmateriaal uit de omgeving. Wanneer er weinig geschikt materiaal voorhanden is wordt volstaan met een ondiepe kuil.


Gedrag

Vliegt in v-formaties


Trekroute

Continentaal Europa


Overwinteringsgebied

Grauwe ganzen uit het noorden van het land trekken in de winter weg naar Spanje, terwijl grauwe ganzen die bezuiden de grote rivieren broeden voornamelijk standvogel lijken te zijn.


Oorzaak afname/toename

Vermoed wordt dat de toename van de grauwe gans samenhangt met het toegenomen gebruik van kunstmest. Grauwe ganzen zijn echte grazers, die baat hebben bij mals, goed verteerbaar gras.


Aantal en trend

Afgelopen dertig jaar is sprake geweest van een ware grauwe ganzenpopulatie-explosie. Het aantal is in korte tijd van slechts enkele paren toegenomen van amper 150 paar tot meer dan 25.000 paren (in 2005) en de populatie groeit nog steeds.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Talrijke broedvogel; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal


Overige namen

Greylag Goose , Anser anser


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Vanaf eind maart


Aantal eieren

4 - 6, soms 3 - 8


Aantal legsels

Eén legsel per jaar


Snavel

Groot, (oranje)roze van kleur


Poten

Roze


Opvallende kenmerken

Lichte voorvleugels zijn onmiskenbaar


Voedsel

Gras, plantendelen
Welke ander leefgebieden

Hollands Diep
Hollands Diep
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voordelta
Voordelta
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Biesbosch
Biesbosch
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet