Vogels

Meerkoet
Meerkoet-01---a.-de-la-sencerie

Waar voldoende water is, daar leven meerkoeten. Er is geen park, kanaal of sloot zonder een paartje meerkoeten, hoewel de aantallen in Laag-Nederland het grootst zijn. Wie meerkoeten een tijdje gadeslaat, zal opmerken dat ze vaak duiken naar voedsel. Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze echter nogal wat moeite doen om onder water te komen; ze maken dan ook een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun poten flink af. Kort daarop komen ze als een grote dobber weer naar boven. In het broedseizoen zijn de zwarte vogels echte kemphanen. Het territorium wordt onder het slaken van een schelle strijdkreet met snavel en poten verdedigd tegen buurkoeten, waarbij het er fel aan toegaat. Meerkoeten eten vooral waterplanten, maar zeker wanneer er jongen zijn worden ook allerlei waterdieren gevoerd en gegeten, die beter voorzien in de energiebehoefte van dat moment. Van oorsprong zijn meerkoeten echte moerasvogels, met poten die bijzonder geschikt zijn om te lopen op drijvende vegetatie (kraggen) en wortels van riet- en lismoerassen.


Europese verspreiding

De meerkoet komt in geheel gematigd Europa en Azië voor.


Biotoop

Beken en meren, moeras, oevers, park en tuin, plassen, rietland en ruigte, rivieren, stedelijk gebied, vennen.


Voedsel-en broedbiotoop

Meerkoeten zoeken hun voedsel op en rond het water. Vooral gebieden met een flinke oeverbegroeiing zijn populair, hoewel de soort zich ook kan redden in vaarten met een beschoeiing en nauwelijks waterplanten. De koeten zijn in zo'n biotoop echter veel kwetsbaarder dan in een dichte moerasvegetatie. In de winter kunnen groepen - die kunnen bestaan uit vele honderden vogels - in weilanden verblijven.


Gedrag

Foerageert 's winters vaak in grote groepen. Verdedigt zijn territorium fel.


Trekroute

Continentaal Europa.


Overwinteringsgebied

Meerkoeten die in Nederland broeden, brengen de winter meestal ook in Nederland door. Vogels uit noordelijker streken ontpoppen zich meer als trekvogels en reizen heen en weer naar Midden- en Zuid-Europa om te overwinteren.


Aantal en trend

Het aantal meerkoeten neemt sinds de 60'er jaren toe, maar de groei van de populatie zwakt sinds de 90'er jaren iets af. In de periode 1998 - 2000 werden 130.000 tot 180.000 paren vastgesteld.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal.


Overige namen

Coot , Fulica atra


Orde

Gruiformes


Familie

Rallen (Rallidae)


Snavel

Spits en wit.


Poten

Grijsgroen met gelobde tenen.


Opvallende kenmerken

Plomp, geheel donker lichaam met een witte snavel en voorhoofd.


Voedsel

Meerkoeten zoeken hun voedsel op en rond het water: insecten, slakken, visjes, waterplanten, zaden en gras.
Welke ander leefgebieden

Biesbosch
Biesbosch
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak