Vogels

Steenloper
Steenloper---a.-de-la-sencerie

De steenloper is een wereldburger in vogelland. Deze echte kustvogel komt op bijna alle continenten voor. Alleen de tijd van het jaar wanneer hij er is varieert. Hij heeft een sterke voorkeur voor kusten met een stenige ondergrond. Zo'n omgeving is in Nederland van nature niet te vinden. Dijken en pieren hebben echter dezelfde aantrekkingskracht op deze vogels. Ze zijn er dan ook vaak in groten getale te vinden. Bij hoog water in groepjes rustend even boven de waterlijn, bij eb druk in de weer voedsel te verzamelen. Deze vogels hebben een eb- en vloed-ritme, in tegenstelling tot het dag-nacht ritme van de mens.


Europese verspreiding

Steenlopers broeden langs de Fenno-Scandinavische kusten, op IJsland en op Groenland.


Biotoop

Intergetijdenzone, kust, wad, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

Steenlopers broeden in de poolstreken. Hun nest maken ze op rotsachtige eilanden en in kuststreken, het liefst in de buurt bij grotere vogels zoals meeuwen en jagers, die andere roofdieren uit de buurt houden. Ze moeten wel extra alert zijn op deze vogels, om te voorkomen dat ze hun eieren of jongen roven. Het nest wordt gemaakt op een kale rots of graspol en is schaars bekleed met wat planten. Na het broedseizoen zoeken de steenlopers voedsel langs stranden die rijkelijk bezaaid zijn met schelpen en op pieren en basaltglooiingen van dijken.


Gedrag

Zoeken intensief tussen de stenen naar voedsel en inspecteren daar achtergebleven zeewier, schelpen, drifhout, dode vis en alles waar verder nog insecten, krabbetjes of schaaldiertjes kunnen verstoppen. Met eb zoeken ze ook langs de waterlijn en op het wad naar voedsel, waarbij een ieder zijn of haar eigen weg gaat.


Trekroute

De uit Groenland en Noordoost-Canada afkomstige steenlopers overwinteren in Nederland en West-Europa, broedvogels uit Fenoscandinavië trekken via de westkust van Europa naar West- en Zuid-Afrika.


Overwinteringsgebied

West- en Zuid-Afrika.


Aantal en trend

De steenloper broedt tot op heden nog niet in ons land. Een toekomstig broedgeval is niet uit te sluiten gezien de recente vestiging van de steenloper als broedvogel in het Deens-Duits Waddengebied. In de nazomer zijn de grootste aantallen steenlopers aanwezig in ons land, oplopend tot 6000 of meer in augustus. In de wintermaanden liggen de aantallen tussen 2000 en 6000. Op een aantal plekken in het Waddengebied, zoals op Ameland, Griend en mogelijk elders, zijn de nazomeraantallen licht afgenomen. De afname van de broedpopulatie in Noordoost-Europa is hier mogelijk een gevolg van.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaargast. Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal; zomergast in klein aantal. Mogelijk toevallige broedvogel.


Overige namen

Ruddy Turnstone , Arenaria interpres


Orde

Charadriiformes


Familie

Strandlopers (Scolopacidae)


Broedperiode

Mei - Juni


Aantal eieren

4 eieren


Aantal legsels

1


Snavel

Korte donkere wigvormige snavel.


Poten

Korte oranje kleurige poten.


Opvallende kenmerken

Oranje poten, zwart-witte kop en borsttekening en roodbruin met zwart bovenkleed.


Voedsel

Het voedsel bestaat uit insecten, krabbetjes en schaaldiertjes.
Welke ander leefgebieden

Voordelta
Voordelta
Grevelingen
Grevelingen