Vogels

Toendrarietgans
Toendra-rietgans

Taiga- en toendrarietgans zijn lange tijd beschouwd als twee varianten op één en dezelfde vogelsoort. Nog steeds zijn vogeltaxonomen met elkaar in discussie over deze soorten. Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied: de toendrarietgans broedt verder noordelijk dan de taigarietgans. De toendrabewoner is bovendien wat kleiner dan de taigabewoner, en heeft veel minder oranje op de snavel. De toendrarietgans lijkt dan ook sterk op de kleine rietgans. Al deze soorten komen als wintergast in Nederland voor.


Europese verspreiding

De toendrarietgans leeft op de Noord-Russische toendra's.


Biotoop

Graslanden, rivieren, weilanden (uitgestrekt), akkers


Voedsel-en broedbiotoop

Eiwitrijke graslanden en akkers met oogstresten zijn prima geschikt voor overwinterende ganzen.


Gedrag

Foerageert 's winters in groepen op akkers en weilanden.


Trekroute

Toendrarietganzen trekken vanuit de broedgebieden voornamelijk in zuidwestelijke richting weg.


Overwinteringsgebied

De Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland, vormen het belangrijkste deel van het overwinteringsgebied.


Aantal en trend

De aantallen overwinterende toendrarietganzen zijn erg variabel. In zachte winters zijn 45.000 tot 60.000 toendrarietganzen normaal, maar in strenge winters verdubbelen deze aantallen, tot ongeveer 100.000 tot 200.000 vogels.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Wintergast. Incidentele broedvogel; doortrekker en wintergast in groot aantal


Overige namen

Tundra Bean Goose , Anser serrirostris


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Vanaf juni


Aantal eieren

Eén legsel per jaar


Aantal legsels

4-6, soms 3-7


Snavel

Relatief kortere, driehoekige snavel met minder oranje dan Taigararietgans.


Poten

Oranje


Opvallende kenmerken

Vrij donkere gans met drie-hoekige snavel en oranje poten.


Voedsel

Gras
Welke ander leefgebieden