Juridische zaken

De juridisch adviseur van het team Groen heeft de volgende zaken in behandeling.

Handhaving algemeen

De eigenaar van een reclameopschrift (inclusief constructie) procedeert tegen een last onder dwangsom. Het opschrift is bevestigd tegen de gevel van een boerderij welke gelegen is langs rijksweg A29 in de gemeente Cromstrijen. Het reclameopschrift is in strijd met artikel 1 van de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland en om de overtreding te beëindigen is een last onder dwangsom opgesteld. Tegen de last is bezwaar ingesteld en bij de rechtbank Den Haag een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Het bezwaar is ongegrond verklaard en het verzoek is afgewezen. Een beslissing op het bezwaar is opgesteld en vanwege het verbeuren van een dwangsom wegens een overtreding van het artikel, zal een invorderingstraject worden opgestart. Namens de eigenaar heeft een advocaat aangekondigd verder te procederen.

Natura 2000 gerelateerde zaken

Voor de bouw van een aantal woningen heeft een makelaar een tijdelijke vergunning gekregen op grond van de Nbw 1998 voor de aanleg en gebruik van een halfverharde bouwweg in de gemeente Reeuwijk, gelegen in de nabijheid van het Natura2000-gebied “Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein”. Vanwege het niet naleven van de voorwaarden uit zijn vergunning is een handhavingstraject gestart en is een last onder dwangsom opgelegd. Tegen de beschikking is bezwaar aangetekend en na een hoorzitting is dit bezwaar door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) ongegrond verklaard. Verbeurde dwangsommen (totaal bedrag € 3.000, =) als gevolg van overtredingen zijn betaald middels het opleggen van drie zogenaamde invorderingsbeschikkingen. De looptijd van de vergunning eindigt op 1 april 2013 en de vergunninghouder is nu al schriftelijk in kennis gesteld dat de bouwweg en alle voorzieningen daaromheen voor 8 april 2013 verwijderd dient te worden.

Wegens het zonder vergunning op grond van artikel 19d van de Nbw 1998 in gebruik hebben van een bedrijvencomplex in de gemeente Bodegraven, nabij het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, heeft een advocatenkantoor namens omwonenden een verzoek om handhaving ingediend. Omwonenden zijn van mening dat de bedrijfsactiviteiten een significant verstorend effect hebben op het Natura 2000-gebied. Het verzoek is door GS afgewezen omdat uit onderzoek is gebleken dat een vergunning niet nodig is gelet op bestaand gebruik. Tegen de afwijzing is bezwaar gemaakt. Voordat een hoorzitting plaatsvindt vindt overleg (vorm van mediation) plaats tussen bewoners en de juridisch adviseur onder begeleiding van de Awb-commissie.

Op dit moment wordt in de gemeente Giessenlanden gestart met de bouw van drie windturbines. Destijds is tegen de Omgevingsvergunning bezwaar en beroep aangetekend. Een vereniging met als doel het beschermen van het cultuurhistorisch en open agrarisch polderlandschap heeft een verzoek om handhaving ingediend omdat de windturbines mogelijk de kwaliteit van de natuurlijke habitats en van soorten kunnen aantasten in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden “Biesbosch” en “Donkse Laagten” alsmede voor de staatsnatuurmonumenten “Niemandshoek”, “Oeverlanden langs de Giessen” en “Smoutjesvlietlanden”. Het verzoek zal worden afgewezen omdat uit studies blijkt dat negatieve effecten zijn uitgesloten.

In de plaats Ter Heide, gemeente Westland, zijn door een aannemer voorbereidingen getroffen voor de bouw van een woning en zeer vervuilde grond welke is vrijgekomen bij de graafwerkzaamheden voor de fundering, is gestort in de naastgelegen zeereep welk onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. De grondstort is een overtreding van de Nbw 1998 en de Wet bodembescherming. Met vertegenwoordigers van gemeente, Hoogheemraadschap Delfland en de provincie Zuid-Holland (afdeling bodem) is de situatie besproken. Van strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke handhaving wordt afgezien nu met de aannemer is afgesproken dat de vervuilde grond voor 13 maart 2013 wordt afgevoerd. Vanwege de overtreding van de Nbw 1998 en om herhaling te voorkomen ontvangt de aannemer een zogenaamde voorwaarschuwingsbrief.

Naar aanleiding van een melding is in 2011 een onderzoek gestart naar aantasting van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen als gevolg van het zonder vergunning van de Nbw 1998 uitbreiden van tuinen door de eigenaren van percelen grond aan de Schelpweg te Hoek van Holland. In samenwerking met de deelgemeente Hoek van Holland, de gemeente Rotterdam is de aantasting van het natuurgebied door metingen van het kadaster in kaart gebracht en voor het handhavingstraject is een projectplan opgesteld. De eigenaren zijn aangeschreven en met alle betrokken diensten c.q. partijen heeft overleg plaatsgevonden teneinde de overtreding van artikel 19d Nbw 1998 te beëindigen. Mede gelet op de coöperatieve houding van enkele eigenaren, verjaring voor enkele percelen lastig te bewijzen valt en de grens van het oorspronkelijke beschermde natuurmonument in 1994 niet is vastgelegd, is besloten tot het opschorten van het handhavingstraject door het instellen van een nieuwe grens. De nieuwe grens welke door het kadaster is ingemeten en als zodanig is vastgelegd, wordt plaatselijk aangegeven door een hekwerk en vormt de overgang van de tuinen naar het natuurgebied. Schriftelijk worden de eigenaren in kennis gesteld van de nieuwe grens en van het feit dat door de Omgevingsdienst tegen niet vergunbare activiteiten buiten de nieuwe grens direct handhavend zal worden opgetreden.

Sinds jaren zijn de uiterwaarden aan de Lek in de gemeente Zederik door veehouders in gebruik voor beweiding en voor het telen van gewassen (voornamelijk maïs). Kenmerkend voor het gebied zijn de zogenaamde stroomdalgraslanden en de instandhouding daarvan. Al enige jaren wordt geconstateerd dat graslanden wordt omgezet in akkerbouw voor het telen van maïs. Het omzetten van graslanden naar maïslanden is vergunningplichtig op grond van de Nbw 1998. Vanwege het bestaand gebruik (31 maart 2010) is handhaving tot op heden lastig. Het telen van maïs vraagt om een intensieve bemesting met mogelijke aantasting van de in gebied aanwezige terreinen als de Luistenbuul en Koekoeksche Waard tot gevolg. Het omzetten van bestaand grasland in maïsakkers en bemesting daarvan is niet mogelijk zonder een natuurtoets in kader van een vergunningprocedure. Het team Groen heeft de bestaande graslanden in kaart gebracht en zal met haar partners op het behoud van de gebieden toezien en een handhavingstraject starten indien blijkt dat omzetting van grasland naar maïs en/of bemesting van het omgezette akkerbouwperceel plaatsvindt.

Nieuwsarchief

Aan het woord

Ik denk dat er nog veel winst is te halen uit de slimme combinatie van natuur en andere economische belangen.
Sharon Dijksma,

Staatssecretaris van EZ